Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Ripňanoch

 26.07.2019

  Obec Malé Ripňany                                                                           telefón:038/5387279

 956 07, okres Topoľčany                                                                                            email: mripnany@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________________

 

 Zriaďovateľ Obec Malé Ripňany

 

 v y h l a s u j e

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Malých Ripňanoch

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 

- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.

  437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky    

  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

- absolvovanie prvej atestácie alebo jej  náhrady v zmysle §34 ods.2pís.b) a § 61 ods 7.zákona

  č.317/2009 Z.z. opedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

  doplnenie niektorých zákonov

 

Iné kritériá a požiadavky:

 

- znalosť príslušnej legislatívy,

- komunikatívnosť,

- riadiace a organizačné schopnosti,

- osobné a morálne predpoklady,

- zdravotná spôsobilosť na prácu,

- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

- práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 

- prihláška do výberového konania,

- profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o vzdelaní,

- doklad o bezúhonnosti

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,

- doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu  vedúceho  pedagogického  zamestnanca

 

__________

1na účel preukázania bezúhonnosti podľa §3 ods.6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 písm.a)zákona č. 330/2007  z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

- čestné prehlásenie o neodvolaní z funklcie riaditeľa školy v zmysle§ 3 ods.7 písm.a) až c) a e) a

  ods. 8

  písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

  doplnení niektorých zákonov

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.

  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

 

 Prihlášky zasielajte v termíne do 16.08.2019

 

 na adresu:                   Obecný úrad Malé Ripňany, 956 07 Malé Ripňany č. 87

 

 Obálku označte:        „Výberové konanie – Riaditeľ MŠ v Malých Ripňanoch “.

 

                                   „ N e o t v á r a ť ! “

 

Nástup do funkcie :     01.09.2019

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Neúspešní uchádzači si musia vyžiadať vrátenie svojich dokumentov, ináč budú tieto skartované.

 

 

 

V Malých Ripňanoch dňa 26.07.2019

 

 

                                                                                                    Mgr. Pavol Gubáň

                                                                                              ……………………………….

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 


Zoznam aktualít:

Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 15:30
Streda 07:00 - 16:30
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 13:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 38 538 72 79
info@maleripnany.sk

Kalendár odvozu odpadu