SlovenskýEnglish

História

Pôvodne existovali dve obce, Malé Ripňany a Nežatice.

Obec Nežatice sa spomína v roku 1330 ako Nesite, názov vnikol zo slovanského mena Nežata. Patrila panstvu Topoľčany od roku 1571 Rhodyovcom. V 18. storočí sa tu nachádzali vinice. V roku 1900 mali 178 obyvateľov. V roku 1903 splynula s Malými Ripňanmi.

Malé Ripňany sa spomínajú roku 1390 ako Kisrepen. V roku 1590 sa spomína ako Kysrepen. Názov vznikol z označenia obyvateľov chotára rozrytého (rýpať) jarkami a úvalmi. Územie bolo hojne osídlené už od praveku. Osídlenie v neolite, sídliskové nálezy z doby bronzovej a hallštatskej, rímsko-barbarské sídlisko. Patrili Topoľčianskemu panstvu, v 17. a 18. storočí zemianskym rodinám Justhovcov, Kosztolányiovcov, Prónayovcov. V roku 1599 obec vypáli Turci. Od 19. storočia tu mali majetku Stummerovci. V roku 1894 obec vyhorela.

Za 1. ČSR obyvateľstvo tvorili roľníci a robotníci na veľkostatku. Obyvatelia boli aktívni v robotníckom hnutí, štrajkovali, roku 1926 násilne zabrali veľkostatkársku pôdu.

Obec má poľnohospodársky charakter, jej obyvatelia pracovali na veľkostatku a od roku 1951 na JRD.

Symboly obce