SlovenskýEnglish

Šport

Športové aktivity v obci sú sústredené v strede obce, kde je futbalové ihrisko a viacúčelové ihrisko na tenis, loptové hry a hokej. Príležitostne možno sálu Kultúrneho domu použiť na spoločensko – športové podujatia. Športové využite občanov obce je hlavne divácky zážitok počas sezóny v nedeľu – návšteva futbalového zápasu.

http://www.obfztopolcany.sk/tabulky.php?sk=82&st=tabulka

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V MALÝCH RIPŇANOCH

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Multifunkčné ihrisko (ďalej:MI) sa nachádza na parcele č. 410/3 CKN v katastrálnom území obce Malé Ripňany. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery MI sú 33x18 m.
 2. Vlastníkom MI je Obec Malé Ripňany, Prevádzkovateľom MI je Obec Malé Ripňany.
 3. Prevádzkovateľ poverí správcovstvom zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.
 4. Priestorom MI sa rozumie oplotený a uzamknutý areál MI spolu s hracou plochou vybavenou umelou trávou, športovými a pomocnými zariadeniami (mantinely, bránky, stožiare, osvetlenie, oplotenie), spevnené a trávnaté plochy.
 5. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI za účelom vykonávania športových aktivít (ďalej: užívateľ)

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
 3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal.
 4. Obsahom činností prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, vykonávanie viacerých druhov športu, založených na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov a zamestnancov v rámci športových dní, branno-športových aktivít, prípadne individuálne športové aktivity jednotlivcov a kolektívov a pod.)

Čl. III

Organizačné ustanovenia

Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať platný prevádzkový poriadok. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené. Deti do 15 rokov sa môžu v priestore MI pohybovať len pod dozorom dospelej osoby.

Užívateľ je povinný:

 • dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska
 • oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI
 • riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná
 • správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, alebo poškodeniu  majetku obce, užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením,  za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca
 • bezodkladne nahlásiť správcovi škody na zariadení v celom priestore MI vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) MI výhradne cez koridory na to určené
 • pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv, zakazuje sa používať kopačky
 • v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok
 • bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI, v prípade vypadnutia lopty z priestoru ihriska treba zabezpečiť aby nebolo vnášané blato z okolia na umelý trávnik (niekto musí loptu podať, alebo hráč, ktorý ju pôjde zobrať sa musí prezuť)
 • dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.

Je prísne zakázané:

 • vodiť psov a iné zvieratká do priestoru MI
 • pohybovať sa  jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI
 • v celom priestore MI fajčiť a požívať alkoholické nápoje v rátane toxických omamných a psychotropných látok
 • vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi či potravinami, použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI
 • prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie
 • preliezať a preskakovať mantinely MI a oplotenie MI

Čl. IV.

Prevádzkové ustanovenia

 1. Prevádzkové hodiny využívania MI pre jednotlivé kategórie sú obsahom tohto prevádzkového poriadku.
 2. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia MI:
 • aktivity MŠ (počas školského vyučovania)
 • dlhodobé prenájmy
 • krátkodobé rezervácie
 • záujemcovia bez rezervácie
 1. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja je ihrisko k dispozícii na základe priebežných požiadaviek  zo strany občanov. Tieto požiadavky sa uplatňujú objednávkou u prevádzkovateľa OÚ alebo povereného správcu ihriska.
 2. Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu užívateľov. Úpravu prevádzkových hodín musí oznámiť starostovi obce
 3. V prípade nevyužitia MI užívateľmi, stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom, môžu  so súhlasom správcu MI využívať aj záujemcovia z inej kategórie
 4. Bezplatné užívanie MI môže povoliť starosta obce športovým klubom sídliacim na území obce, výlučnou písomnou formou. Písomné povolenie na bezplatné užívanie MI uschováva prevádzkovateľ /správca spolu s prevádzkovým denníkom
 5. Materská škola, športové kluby a spoločenské organizácie po vlastnom použití ihriska zabezpečia jeho upratanie
 6. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom/správcom MI
 7. Platbu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a platbách za prenájom, ktoré odovzdá do pokladne obce spolu s kópiou príslušnej časti prevádzkového denníka. Peniaze za prenájom použije obec výlučne na údržbu, opravy a iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou MI.

Čl. V

Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby

 • 112 tiesňové volanie
 • 150 hasičská a záchranná služba
 • 155 záchranná zdravotnícka služba
 • 158 polícia

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva:

 1. prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec a správca
 2. starosta obce alebo poverený zamestnanec obecného  úradu

V Malých Ripňanoch, dňa 18.03.2016

Príloha č. 1

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO  IHRISKA

V MALÝCH RIPŇANOCH

Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok – Piatok

 • 08,00 hod. – 12,00 hod. rezervácie, dospelí
 • 12,00 hod. – 18,00 hod. deti do 15 rokov a MŠ
 • 18,00 hod. – 22,00 hod. rezervácie, dospelí

Sobota

 • 10,00 hod.- 22,00 hod. rezervácie, dospelí

Nedeľa

 • 10,00 hod. – 22,00 hod. deti do 15 rokov, MŠ

Užívanie multifunkčného ihriska je spoplatnené nasledovne:

 • Deti do 15 rokov, MŠ bezplatne

Rezervácie a dospelí :

 • tenis, iné športy so sieťou 4,00€/hod.
 • malý futbal a iné kolektívne športy 10,00€/hod.
 • Príplatok za osvetlenie ihriska 5,00€/hod.

Počíta sa každá začatá hodina.