Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 18.01.2020

  .............................................

         pečiatka MŠ

                                 ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE

VZDELÁVANIE

Meno a priezvisko dieťaťa:                                                           Dátum a miesto narodenia:

..........................................................................                       ...............................................................

Rodné číslo:

Bydlisko:

Ulica:                          číslo:

Číslo telefónu domov:

Národnosť:

Štátne občianstvo:

OTEC – meno a priezvisko:                 zamestnanie, č. tel.                               zamestnávateľ:

 

MATKA – meno a priezvisko:              zamestnanie, č. tel.:                              zamestnávateľ:

 

Počet súrodencov v rodine:

Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo MŠ* (uveďte ktorú a dokedy):

 

Prihlasujem dieťa na pobyt:

a) celodenný (desiata, obed, olovrant),

b) poldenný (desiata, obed),

c) poldenný (desiata)

d) adaptačný pobyt.

 

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím s použitím a spracovaním osobných údajov pre potreby materskej školy, zdravotnej starostlivosti a poistenia dieťaťa.

 

Nástup dieťaťa do materskej školy žiadam od dňa: ......................................................

 

..........................................................                                  ..........................................................

dátum vyplnenia žiadosti                                                      podpis rodičov (zákonného zástupcu)

 

                                                         Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

  • Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do predškolského zariadenia osobne odovzdám službukonajúcej pedagogickej pracovníčke a po ukončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10rokov) na základe môjho písomného splnomocnenia.

 

  • Zaväzujem sa, že oznámim riaditeľstvu predškolského zariadenia výskyt choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.

 

  • Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s VZN č. 01/2019 obce Malé Ripňany.
  • Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.

                                                                                                                      

                                                                                                                     ...................................                                                            

                                                                                                                                  podpis

 

 

 

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa:

      Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneníniektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláškaMŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.

 

* Dieťa:        je spôsobilé navštevovať materskú školu

 

                     nie je spôsobilé navštevovať materskú školu

 

 

Poznámka lekára: .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

.............................................                                     .............................................................

       dátum                                                                          pečiatka a podpis lekára

 

*) Nehodiace sa prečiarknite


Zoznam aktualít:

Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 15:30
Streda 07:00 - 16:30
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 13:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

+421 38 538 72 79
info@maleripnany.sk

Kalendár odvozu odpadu